Na seillean a’ gluasad!

Tha seachdain trang eile air a bhith againn – chruinnich sinn geugan airson na seillein againn agus an uair sin thàinig Mgr Cameron agus ghluais sinn na seillein – chan eil fhios càite am bidh iad an ath sheachdain! Tha sinn deiseil a-nis airson na flùraichean a chur agus a’ feitheamh airson na seillein.  Tha sinn air a bhith ‘g obair air clàran nan uiread cuideachd le beagan cuideachadh bho hoops agus ciuban.

We have had another busy week, we gathered twigs for our bee boxes and also Mr Cameron came and moved them for us to a safer place and also collected compost for us which we enjoyed uploading into our bee boxesIMG_20181004_102149[1]IMG_20181004_104543[1]

. Who knows where the bees might be next week!

We have been busy working on multiplication and times tables also with a little help from hoops and cubes!

Advertisements

Cuairt sa choille, Radio nan Gaidheal is eile

Thadhal Domhnall Morris bho CnAG oirnn an t-seachdain seo. Chaidh sinn dhan choille  airson camara a chuir an àrd gus am faic sinn dè na beathaichean a tha mun cuairt.  Coimheadaidh sinn air  nuair a thilleaas Domhnall ann an seachdain neo dhà.

Donald Morris came and visited us and we went up to the woods where we have put up a camera to see what wildlife we can capture on camera. We will be able to view the film when Donald returns in a couple of weeks.  We also found a bee home and trained a camera on the bee home for half an hour to see if we could capture some bee activity – there were plenty bees but they were too fast for the camera!

We have also been busy painting our ‘bee’ filing cabinets and they are now in place down at the playpark and ready for planting.

Bha Aileag gar clàradh an t-seachdain seo cuideachd a’ bruidhinn mu dheidhinn an ceòl as fheàrr leinn agus bidh sinn air Radio Nan Gaidheal  Dihaoine aig 2f agus Disathairne aig 12:00f.

The children have also been recorded on Radio nan Gaidheal talking about their favourite music, you can listen out for the children on Friday (today) at 2pm and also tomorrow (Saturday) at 12 midday.

Òran Mòr

Seo sinn aig Oran Mor Bha e sgoinneil Tha sinn moiteil asaibh! Here we are at Oran Mor so proud of the children They were great!

Seillean is eile!

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain seo ag ionnsachadh mu ch

uairt-beatha seillean – chleachd sinn pìos rus, pasta agus còtain airson na diofar ìrean a chomharrachadh! Cuideachd bha sinn a’ leughadh na leabhraichean leughaidh againn ri chèile.

We have been busy this week learning about the different stages in the life cycle of the bee, and used a grain of rice, a pasta tube and cotton wool to demonstrate the different stages of egg, larva, pupa and adult! We also read our reading books to each other and we really enjoyed a visit by Fèisean nan Gaidheal drama group Hùb-Hàb as they performed a drama for us about the weather.

A’ coimhead air adhart ri ur faicinn a-màireach aig Oran Mòr.

Look forward to seeing you all at Oran Mòr tomorrow.

Drama agus Ealain

Ann an Creidheamh dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Iòseph agus an còta ioma-dhathach. An  uair sin rinn sinn drama dhen stòiridh.  Airson ealain bha sinn ag ionnsachadh mu na dathan dàrnach, mheasgaich sinn na prìomh dhathan airson orains, purpaidh agus uaine a dhèanamh agus rinn sinn còta aig Iòseph.

In RME we learnt the story of Joseph and his coat of many colours.  We then did a little drama of the story.  In Art we learnt about the secondary colours, we mixed the primary colours to give us green, orange and purple and then painted Joseph’s coat using the secondary colours.

Latha trang

Tha sinn air a bhith trang an-diugh

– agus fhuair sinn a-mach gu robh Babog trang aig an deireadh-sheachdain còmhla ri Sophie!   Bha Numicon gar cuideachadh le cuir ris agus cuideachd chaidh sinn air cuairt dhan choille agus dhan phàirc agus tha sinn an dòchas obair a dhèanamh taobh-a-muigh a phàirc.  Coimheadaibh a-mach airson na seillein!

We have been busy today – we heard about what Babog got up to at the weekend with Sophie.  Also we used Numicon to help us with addition in Maths and we went for a walk to the woods and also to the park and we hope to do some work outside the playpark for our John Muir award.  Watch out for the bees!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started