Design a site like this with WordPress.com
Get started

A’cur, A’ Choille Uisge agus Ealain a-muigh. Planting, The Rainforest and Art outdoors.

Tha sinn air buntata a chur anns na drathairean again, tha sinn an dòchas gum fàs iad. Cuideachd tha sinn ag ionnsachadh mun choille-uisge an teirm seo, tha fios againn a-nis air na ceithir ìrean agus cho cudromach sa tha an ‘Amazon’ dhuinne.

An-diugh bha sinn ag ionnsachadh mu dhathan blàth agus fuar agus chaidh sinn dhan ghàrradh-chluiche airson dealbhan a dhèanamh. Tha sinn a’ smaoineachadh gu bheil sinn a’ coimhead gu math profeiseanta!

We have planted potatoes in our filing cabinet drawers, we hope they grow.

We are also learning about the Rainforest this term, we know the four layers of the Rainforest and how important the Amazon is for our lives.

Today we learnt about warm and cold colours in Art and we went outside and chose an object or scene from the playground to draw.  We think we look quite professional!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: