Design a site like this with WordPress.com
Get started

Seillean is eile!

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain seo ag ionnsachadh mu ch

uairt-beatha seillean – chleachd sinn pìos rus, pasta agus còtain airson na diofar ìrean a chomharrachadh! Cuideachd bha sinn a’ leughadh na leabhraichean leughaidh againn ri chèile.

We have been busy this week learning about the different stages in the life cycle of the bee, and used a grain of rice, a pasta tube and cotton wool to demonstrate the different stages of egg, larva, pupa and adult! We also read our reading books to each other and we really enjoyed a visit by Fèisean nan Gaidheal drama group Hùb-Hàb as they performed a drama for us about the weather.

A’ coimhead air adhart ri ur faicinn a-màireach aig Oran Mòr.

Look forward to seeing you all at Oran Mòr tomorrow.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: